شست. سلسله صفوی عملاً از این تاریخ آغاز شد و تا پایان حاکمیت سلطان حسین

28 avr

شست. سلسله صفوی عملاً از این تاریخ آغاز شد و تا پایان حاکمیت سلطان حسین(1135 ه.قمری)[حدود 218 سال] تداوم
یافت. [البته پس از سلطان حسین نیز حکومت صفویان بهصورت حاکمیت بر مناطقی از ایران باقی ماند تا اینکه در دوران نادر این سلسله بهطورکلی تاریخ بشریت را بدرود گفت].1 یهود نگارهای از شاه اسماعیل(اول)- بنیانگذار سلسله صفویه اگرچه مطابق با آنچه پیش از این ذکر شد که مهمترین دلیل خصومت عثمانیها با ایرانیان اعلام مذهب تشیّع بهعنوان مذهب رسمی بود، لیکن در واقع مهمترین بهانه خصومت و دشمنی سلاطین عثمانی و سهلترین راه برای تهییج اهل
تسنّن، این موضوع و عنوان نمودن رفض شیعیان نسبت به خلفای سهگانه بود (در حالی که این مسئله کاملاً جعلی و دروغ بود)، از آنجا که پیش از اعلام مذه
ایران، شهرت و محبوبیت وی در میان قبایل قزلباش رو به فزونی رفت. با افزایش محبوبیت وی در میان قبایل آناتولی، دولتمردان عثمانی احساس خطر کردند زیرا که به روحیه، مذهب تشیّع و تمایل جداییطلبانه این قبایل آشنا بودند. در ادامه عثمانیان از مهاجرت قبایل آناتولی به ایران جلوگیری نمودند و همین امر هم باعث آشفتگی اوضاع در این منطقه شد و چندین رهبر قبایل با اشاره شاه اسماعیل علیه عثمانیان قیام کردند و به دست آنان سرکوب شدند. در مقابل دخالتهای دولت
صفویه در امور داخلی دولت عثمانی، سلاطین عثمانی نیز اقدام به مبارزه علیه شیعیان نمودند و گفتههای علمای شیعه را کفر محسوب نمودند و علمای اهل تسنّن نیز جهاد با کافران را ضروری دانستند. با صدور این فتاوی بود که قتلعام شیعیان اقدام موجهی قلمداد شد. بنا به نوشته منابع، نزدیک به چهل هزار تن از شیعیان آناتولی قتلعام شدند.12 به دنبال این اقدامات است که سلطان سلیم عازم جنگ با شاه اسماعیل میشود و جنگ چالدران رخ میدهد. همزمان با این اقدامات

Pas encore de commentaire

Laisser une réponse

Mblais |
Cabinetdesbordsdeseine |
Huîtres fossiles de Charent... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | LE MEILLEUR GRAND MAITRE M...
| Pruittcox6
| Classe de maths